.NET Core và ASP.NET Core đã có mặt trên Windows, Linux và Mac

.NET Core và ASP.NET Core đã có mặt trên Windows, Linux và Mac. Bạn có thể tạo .NET Core apps và chạy trên Windows, Linux và MacOS.

và một thông tin cần chú ý là ASP.NET 5 đã được đổi tên thành ASP.NET Core 1.0, chi tiết

Bạn có thể đọc hiểu tài liệu về

.NET Core

https://www.microsoft.com/net/tutorials/csharp/getting-started

ASP.NET Core

https://docs.asp.net/en/latest/

Leave a Reply

Your email address will not be published.