Validate thông tin nhập của người dùng không cần viết validation code
Validate thông tin nhập của người dùng không cần viết validation code

Validate thông tin nhập của người dùng không cần viết validation code

Blazor cung cấp các công cụ đơn giản có thể thực hiện xác thực (validation) với tối thiểu mã tùy chỉnh. Trong bài này, bạn sẽ học cách chú thích các model để Blazor biết dữ liệu nào được mong…

Đính kèm code C# vào các sự kiện DOM bằng trình xử lý sự kiện Blazor
Đính kèm code C# vào các sự kiện DOM bằng trình xử lý sự kiện Blazor

Đính kèm code C# vào các sự kiện DOM bằng trình xử lý sự kiện Blazor

Hầu hết các phần tử HTML hiển thị các sự kiện được kích hoạt khi điều gì đó quan trọng xảy ra, chẳng hạn như trang đã tải xong, người dùng đã nhấp vào nút hoặc nội dung của phần…

Xây dựng các Blazor components có thể tái sử dụng bằng cách sử dụng layouts
Xây dựng các Blazor components  có thể tái sử dụng bằng cách sử dụng layouts

Xây dựng các Blazor components có thể tái sử dụng bằng cách sử dụng layouts

Blazor bao gồm các layouts để giúp bạn dễ dàng viết mã các phần tử giao diện người dùng (UI) phổ biến sẽ xuất hiện trên nhiều trang trong ứng dụng của bạn.

Sử dụng Blazor router component để kiểm soát điều hướng trong ứng dụng của bạn
Sử dụng Blazor router component để kiểm soát điều hướng trong ứng dụng của bạn

Sử dụng Blazor router component để kiểm soát điều hướng trong ứng dụng của bạn

Hệ thống định tuyến của Blazor cung cấp các tùy chọn linh hoạt mà bạn có thể sử dụng để đảm bảo rằng các yêu cầu của người dùng đến được một component có thể xử lý chúng và trả…

Chia sẻ data giữa các components trong Blazor applications
Chia sẻ data giữa các components trong Blazor applications

Chia sẻ data giữa các components trong Blazor applications

Blazor cung cấp cho chúng ta 1 vài cách để chia sẻ thông tin giữa các components. Bạn có thể sử dụng component parameters hoặc cascading parameters để gửi giá trị từ thành phần mẹ đến thành phần con. AppState…