Database

Cách sử dụng hàm DATEDIFF (Transact-SQL) để trừ 2 khoảng thời gian trong sql server
Cách sử dụng hàm DATEDIFF (Transact-SQL) để trừ 2 khoảng thời gian trong sql server

Cách sử dụng hàm DATEDIFF (Transact-SQL) để trừ 2 khoảng thời gian trong sql server

Cách sử dụng hàm DATEDIFF (Transact-SQL) để trừ 2 khoảng thời gian trong sql server. Đề tính được số khoảng thời gian ( giờ, phút, giây, ngày, tháng,..) giữ 2 mốc thời gian bạn có thể sử dụng hàm DATEDIFF.Cú…