[Log4net] – Apache log4net là gì ?

Thư viện log4net của Apache là một công cụ giúp lập trình viên xuất log với nhiều tùy chọn lưu trữ khác nhau file, database,…. log4net là một port tuyệt vời của Apache log4j™ framework cho Microsoft® .NET runtime.

Chúng tôi đã giữ framework tương tự về tinh thần với log4j ban đầu trong khi tận dụng các tính năng mới trong thời gian chạy .NET. Để biết thêm thông tin về log4net, xem tài liệu tính năng.

Logging Level

Logging level nghĩa là mức độ log. Có 7 mức đó để bạn thiệt lặp co dự án của mình:

  1. ALL: log tất tần tất mọi thứ
  2. DEBUG: log các thông tin để có thể giúp cho việc debug ứng dụng
  3. INFO: log các thông tin trong quá trình ứng dụng chạy
  4. WARN: các thông tin mang tính chất cảnh báo nhưng không gây ra nguy hiểm gì được log ra
  5. ERROR: log những thông tin lỗi nhưng vẫn cho ứng dụng chạy tiếp
  6. FATAL: log lại các thông tin gây ra crash ứng dụng
  7. OFF: không log gì cả

Loggers và Appenders

Log4net có ba thành phần chính: loggers, appender và layout. Ba loại thành phần này hoạt động cùng nhau để cho phép các nhà phát triển ghi nhật ký tin nhắn theo loại và level message, và kiểm soát khi runtime cách các message này được định dạng và nơi chúng được báo cáo. Các thành phần này được trợ giúp bởi các bộ lọc(filters ) kiểm soát hành động của  appender và object renderers biến các đối tượng thành chuỗi.

Appenders là gì ?

Log4net cho phép bạn thiết lập để ghi log với nhiều đích (nơi ghi log) khác nhau. Trong log4net, một đích đầu (destinations) ra được gọi là appender. Appender phải implement  giao diện log4net.Appender.IAppender.

ví dụ

Filters

Appender có thể lọc các sự kiện được gửi đến cho chúng. Các bộ lọc có thể được chỉ định trong cấu hình để cho phép kiểm soát tốt các sự kiện được ghi lại thông qua các appenders khác nhau.

xem thêm https://logging.apache.org/log4net/release/manual/introduction.html

Layouts

Thông thường người dùng muốn tùy chỉnh không chỉ đích đầu ra mà cả định dạng đầu ra của log. Điều này được thực hiện bằng cách liên kết một layout với một appender. Layout chịu trách nhiệm định dạng yêu cầu ghi nhật ký theo mong muốn của người dùng, trong khi đó, appender  sẽ đảm nhận việc gửi đầu ra được định dạng đến đích. PatternLayout, một phần của bản phân phối log4net tiêu chuẩn, cho phép người dùng chỉ định định dạng đầu ra theo các mẫu chuyển đổi tương tự như chức năng printf ngôn ngữ C.

Ví dụ: PatternLayout với conversion pattern "%timestamp [%thread] %-5level %logger - %message%newline" 

sẽ xuất ra nội dung như bên dưới:

176 [main] INFO  Com.Foo.Bar - Located nearest gas station.

Bài tiếp theo: [Log4net] – Các bước để ghi log.

xem thêm tại: https://logging.apache.org/log4net/release/manual/introduction.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.