Blazor

Kết nối cơ sở dữ liệu trong Blazor component
Kết nối cơ sở dữ liệu trong Blazor component

Kết nối cơ sở dữ liệu trong Blazor component

Cần phải thay thế những chiếc pizza được hard-coded hiện tại trong ứng dụng bằng một cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sử dụng Microsoft Entity Framework để thêm kết nối vào nguồn dữ liệu. Trong ứng dụng này,…