ClickOnce

ClickOnce là gì ?
ClickOnce là gì ?

ClickOnce là gì ?

Công nghệ phân phối mang tên ClickOnce đã được Microsoft được đưa vào Visual Studio  2005. ClickOnce có khả năng giải quyết những khó khăn, vất vả của lập trình viên khi phân phối ứng dụng.