Tài liệu lập trình IOS – Objective-C Tiếng Việt

bài viết này sẽ tổng hợp lại các bài post liên quan đến lập trình IOS – Objective-C bằng Tiếng Việt. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn nào đang tìm tài liệu. vì Objective-C không còn nhiều người dùng, nên tài liệu tìm cũng hơi khó.

Do đây là các link bài viết mình tổng hợp lại, nên nội dung hơi sẽ rời rạc, các bạn có thể dùng để tham khảo từng phần, nó ko là 1 tài liệu hướng dẫn thực hành hoàn chỉnh

Phần I: Lập Trình Objective-C

1: “Lần đầu” với lập trình Objective-C
2: Cấu trúc ứng dụng viết bằng Objective-C
3: “Khám phá” OOP trong Objective-C
4: “Quan hệ” giữa các đối tượng trong Objective-C
5: Protocol Và Delegate Trong Objective-C
6: “Tự sướng A2Z” với một chương trình Objective-C hoàn thiện
7: “Vật lộn” với quản lý bộ nhớ trong Objective-C
8: Chuẩn bị “lên đỉnh” với iPhone application

Phần II: Lập trình giao diện ứng dụng

1: Cơ bản về Model-View-Controller trong lập trình iOS
2: Giới thiệu về View Controller trong lập trình iOS
3 Ứng dụng đầu tiên, tìm hiểu về UIWindow, UIView và UIViewController
4: Sử dụng UIScrollView với Autolayout trên Interface Builder
5: Tìm hiểu về cách thức hoạt động của UIScrollView
7. UINavigationViewController và ứng dụng Multiple ViewController
8: Thao tác với UITableView trong Objective-C
9: HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC VỚI UITABBARCONTROLLER TRONG IOS (OBJECTIVE-C)
10: Segmented Control và Switch trong IOS Objective-C
11: Slider trong IOS Objective-C
12: NSTimer và Ứng dụng “Thi trắc nghiệm” trong IOS Objective-C
13: Image và ImageView trong IOS Objective-C
14: MultiView trong IOS Objective-C
15: TextView trong IOS Objective-C
16: AlertView trong IOS Objective-C

Phần III: Lập trình cơ sở dữ liệu và ứng dụng client trong IOS Objective-C

1: Lưu trữ dữ liệu ứng dụng bằn SQLite trong Objective-C
2. Delegate và XMLParser trong IOS Objective-C
3. WebView trong IOS Objective-C
4. Fetch và Parse JSON sử dụng iOS SDK

Phần IV: Xây dựng ứng dụng iPhone bằng Objective-C

1. Xây dựng ứng dụng Iphone với Objective – C
2. Phân tích và làm ứng dụng “Ai là triệu phú” bằng Objective-C

Leave a Reply

Your email address will not be published.