Xamarin.Forms và Native Xamarin

Xamarin là một nền tảng phát triển điện thoại di động đa nền tảng cho phép bạn tạo native mobile applications bằng C # và chia sẻ mã giữa chúng. Có hai cách tiếp cận:

  • Native Xamarin: viết mã giao diện người dùng trong C # (không thể chia sẻ views, logic nghiệp vụ có thể được chia sẻ)
  • Xamarin.Forms: viết UI trong XAML và chia sẻ được (native controls được tạo ra và llogic nghiệp vụ có thể được chia sẻ tốt)

xamarin-vs-xamarinforms

Leave a Reply

Your email address will not be published.