Tài liệu học ASP.NET Core Blazor Tiếng Việt

Tìm hiểu cách tạo ứng dụng web đầu tiên của bạn với Blazor web user-interface framework.

Xây dựng ứng dụng web với Blazor

Tìm hiểu cách thiết lập môi trường phát triển và xây dựng ứng dụng web đầu tiên của bạn với Blazor, Visual Studio Code và C #. Khám phá các tính năng chính của Blazor framework, các trang và components để tạo ứng dụng tiếp theo của bạn.

Tương tác với dữ liệu trong ứng dụng web Blazor

Thiết kế các phần tử giao diện người dùng cho ứng dụng web bằng cách sử dụngBlazor components. Bạn cũng sẽ nhận được dữ liệu và hiển thị nó cho người dùng trên các trang web động.

Sử dụng pages, routing, và layouts để cải thiện Blazor navigation

Tìm hiểu cách quản lý yêu cầu routing  bằng cách sử dụng chỉ thị @page, định tuyến Blazor, NavLink và các thành phần NavMenu. Tăng tính linh hoạt của ứng dụng bằng cách thêm các thông số định tuyến trong các thành phần Blazor của bạn. Sử dụng bố cục để cải thiện ứng dụng của bạn bằng cách giảm mã trùng lặp.

Cải thiện cách thức hoạt động của form và xác thực trong ứng dụng web Blazor

khả năng tương tác giữa JavaScript và code .NET trong Blazor

One thought on “Tài liệu học ASP.NET Core Blazor Tiếng Việt

  1. Pingback: Bind control vào data trong Blazor applications | Phạm Duy Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.